logo2

ืnewsdpc625590501

ืnewsdpc625590501

ทดสอบ   ............................   วันที่ 12พฤษภาคม2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6  จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย นางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี/ที่ปรึกษาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก นายสุชิน พุ่มพวง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สรรพสามิตภาค 2 อ.นคร สมานสินธุ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าฯ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานแอลกอฮอล์และยาสูบระดับภูมิภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยสคร.6 ชลบุรี ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว ผู้ประสานภาคฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ประเด็นหลักในวาระการประชุมได้แก่ พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมา ทำความเข้าใจร่วมกันในด้านกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายฯ(การออกตรวจ,การเพิกถอนใบอนุญาต) ความคืบหน้าการประทับตราความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

อ่านต่อ...

ทันข่าวสุขภาพ

Find US on Facebook