Home

 

    

 

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

                มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างส่งตรวจที่ส่งมาจากหน่วยงานบริการสาธารณสุขต่างๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการสนับสนุนทางวิชาการโดยเป็นแหล่งข้อมูลสถิติ สนับสนุนการทำวิจัย การประเมินประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี เครื่องมือและน้ำยาวิเคราะห์ พัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ