วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นที่ยอมรับในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่6ภายในปี 2558” พันธกิจ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนา องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


งานกฏหมาย

งานการเจ้าหน้าที่

Display # 
Title Author Hits
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 Written by Super User 3
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Written by Super User 3
พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 Written by Super User 3
พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 Written by Super User 3
พรบ โรคระบาดสัตว์ 2558 Written by Super User 2
พรบ โรคพิษสุนัขบ้า 2535 Written by Super User 3
พรบ โรคติดต่อ 2558 Written by Super User 3
พรบ รักษาความสะอาด...2535 Written by Super User 3
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Written by Super User 4
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 Written by Super User 3
พรบ ป้องกันการทารุณกรรม...2557 Written by Super User 3
พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 Written by Super User 2
พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 Written by Super User 3
พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 Written by Super User 3
พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 Written by Super User 3
พรบ การสาธารณสุข 2535 Written by Super User 4
พรบ การแพทย์ฉุกเฉิน 2551 Written by Super User 5
พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง...2560 Written by Super User 3
ประมวลกฎหมายอาญา Written by Super User 3
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Written by Super User 4
กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 Written by Super User 2
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Written by Super User 2
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 Written by Super User 3
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 Written by Super User 3
กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในก Written by Super User 4
กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 Written by Super User 2
กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Written by Super User 5
กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 Written by Super User 2
กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Written by Super User 2

Login Form
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.