วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการเทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นที่ยอมรับในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่6ภายในปี 2558” พันธกิจ 1. ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนา องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล 2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน 3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพ ได้ทันการณ์ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


งานกฏหมาย

งานการเจ้าหน้าที่

Display # 
Title Author Hits
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 Written by Super User 35
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Written by Super User 39
พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 Written by Super User 38
พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 Written by Super User 38
พรบ โรคระบาดสัตว์ 2558 Written by Super User 43
พรบ โรคพิษสุนัขบ้า 2535 Written by Super User 41
พรบ โรคติดต่อ 2558 Written by Super User 39
พรบ รักษาความสะอาด...2535 Written by Super User 39
พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Written by Super User 45
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 Written by Super User 44
พรบ ป้องกันการทารุณกรรม...2557 Written by Super User 37
พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 Written by Super User 41
พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 Written by Super User 41
พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 Written by Super User 39
พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 Written by Super User 39
พรบ การสาธารณสุข 2535 Written by Super User 38
พรบ การแพทย์ฉุกเฉิน 2551 Written by Super User 39
พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง...2560 Written by Super User 39
ประมวลกฎหมายอาญา Written by Super User 39
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Written by Super User 45
กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 Written by Super User 42
กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Written by Super User 52
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 Written by Super User 38
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 Written by Super User 39
กฎกระทรวง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในก Written by Super User 42
กฎกระทรวง กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 Written by Super User 40
กฎกระทรวง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Written by Super User 51
กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 Written by Super User 192
กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Written by Super User 45

Login Form
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.