ผลิตภัณฑ์วิชาการ...สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการและนวัตกรรม ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ ในเขตสุขภาพที่ 6 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่และตามเป้าหมายจุดเน้นของกรมควบคุมโรค  จากการรวบรวมผลงานวิชาการของบุคลากรภายในสคร. 6  ชลบุรีตั้งแต่ปี 2552 - 2560  จำนวน 58 เรื่อง จำแนกเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทผลการประเมินมากที่สุด 20 เรื่อง รองลงมาเป็นองค์ความรู้ 14 เรื่อง คู่มือและผลการสำรวจอย่างละ 8 เรื่อง ฐานข้อมูลระบาด 4 เรื่อง ที่เหลือเป็นข่าวกรอง งานวิจัย หลักสูตรและรายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้ ประเภทละ 1 เรื่อง  ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์  การเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิชาการและนวัตกรรม ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับประเทศและนานาชาติ ในเขตสุขภาพที่ 6  พบว่า ในปี 2552 มีผลงานวิจัยเพียง 1 เรื่องเท่านั้น และตั้งแต่ปี 2553-2560 สคร.6 ไม่มีผลงานวิจัยด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีแต่ผลงานวิชาการที่ยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งยังไม่มี road map งานวิจัยของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม  ในปี 2559 สคร. 6 มีนโยบายการพัฒนาผลงานวิจัยในทุก cluster  อย่างน้อย cluster ละ 1 เรื่อง รวมทั้งได้จัดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลงานวิชาการ โดยการนำโครงการปกติที่ใช้งบดำเนินการมาจัดทำผลิตภัณฑ์วิชาการจำนวน 4 เรื่อง และจัดทำผลิตภัณฑ์หลัก 1 เรื่อง แต่ในปี 2561 สคร. มีโครงการวิจัยที่ขอรับงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช)จำนวน 3 เรื่อง และปี 2562 จะมีโครงการวิจัยใหม่ที่ขอรับงบประมาณจากวช. จำนวน 4 เรื่องและโครงการวิจัยต่อเนื่อง จำนวน 2 เรื่อง รวมเป็น 6 เรื่อง  อีกทั้งยังขาดนักวิจัยหน้าใหม่ที่มีทักษะด้านงานวิจัย การบริหารจัดการโครงการวิจัย การปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนผลงานเพื่อผ่านจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักอีก 1 เรื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์และผลงานวิชาการของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิชาการ นำไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นที่ต้องเร่งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลงานวิชาการ อย่างครบวงจรตั้งแต่การสร้างและพัฒนานักวิชาการ  ไปจนถึงการผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายให้มีการนำผลการศึกษา/วิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ผลิตภัณฑ์วิชาการ... ปี 2552-2560