วารสาร...สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี    

                                                                                                                                                                                      

 

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  มีบทบาทและพันธกิจการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด มีการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่และตามเป้าหมายจุดเน้นด้านการป้องกันควบคุมโรคตามเป้าหมายของกรมควบคุมโรค

           กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำ "วารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี" เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรืองานวิจัย

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ยินดีรับบทความวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

วารสาร...สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ดังไฟล์แนบ